Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khom lưng thu mình lại
  con mèo khom lưng thu mình lại sẵn sàng lao lên
  Danh từ
  tư thế khom lưng thu mình lại

  * Các từ tương tự:
  croucher