Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stoop-shouldered /'stu:p,ʃouldəd/  

  • Tính từ
    gù lưng tôm (người)