Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stoopingly /'stu:piɳli/  

  • phó từ
    trong tư thế cúi rạp xuống