Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sợi len xe; vải [dệt bằng sợi] len xe
    a worsted suit
    bộ đồ vải len xe