Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc chiến thắng lớn; cuộc thắng lợi lớn
  niềm vui chiến thắng; niềm vui thắng lợi
  shouts of triumph
  tiếng reo mừng chiến thắng
  Động từ
  chiến thắng; giành được thắng lợi
  chiến thắng khó khăn

  * Các từ tương tự:
  triumphal, triumphalism, triumphant, triumphantly, triumpher