Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] chiến thắng; vì chiến thắng
  a triumphal arch
  khải hoàn môn (dựng lên vì chiến thắng)
  ngợi ca chiến thắng
  a triumphal chorus
  bài hợp xướng ngợi ca chiến thắng

  * Các từ tương tự:
  triumphalism