Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thái độ hân hoan chiến thắng có tính chất tôn giáo