Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chiến thắng, sự thắng trận, sự thắng cuộc, sự thắng lợi
  lead the troops to victory
  đưa quân đi đánh thắng trận
  win a victory over one's rival
  thắng đối thủ
  an election victory
  cuộc thắng cử
  the verdict of the court was a victory for common sense
  (nghĩa bóng) phán quyết của tòa là một thắng lợi của lương tri