Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thành công
  make a success for something
  thành công về việc gì
  tôi không thành công lắm khi đi xin việc
  người thành công; việc thành công
  he wasn't a success as a teacher
  ông ta không phải là người thành công trong nghề nhà giáo
  trong các vở kịch của bà ta, có ba đã thành công và một đã thất bại
  nothing succeeds like success
  a roaring success
  a success story
  người rất thành công; việc thành công lớn
  sự đạt đến tột đỉnh nhanh chóng của bà ta là một trong những câu chuyện về thành công lớn nhất trong công nghiệp phim ảnh

  * Các từ tương tự:
  successful, successfully, successfulness, succession, successional, successionally, successive, successively, successiveness