Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự có kết quả; thành công; đỗ đạt
    sự thắng lợi