Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cảm giác
  a sensation of warmth
  một cảm giác ấm
  a sensation of giddiness
  một cảm giác chóng mặt
  lose all sensation in one's leg
  mất hết cảm giác ở chân
  sự gây ấn tượng mạnh; sự giật gân
  the news caused a great sensation
  tin đó đã gây ra một ấn tượng lớn

  * Các từ tương tự:
  sensational, sensationalise, sensationalism, sensationalist, sensationalistic, sensationalize, sensationalize, sensationalise, sensationally