Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensationalist /sen'sei∫ənəlist/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người cố tình gây giật gân

    * Các từ tương tự:
    sensationalistic