Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensationalize   

  • Ngoại động từ
    xử lý (cái gì) một cách giật gân, có khả năng kích động trong quần chúng

    * Các từ tương tự:
    sensationalize, sensationalise