Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sensationally /sen'sei∫ənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] giật gân
    báo chí đã tường thuật một cách giật gân về vụ đó, làm cho nó có vẻ tệ tại hơn là trong thực tế