Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  thầm lén; thầm
  have a sneaking sympathy
  có cảm tình thầm kín
  I have a sneaking suspicion that he stole my wallet
  tôi thầm nghĩ là nó đã lấy trộm cái ví của tôi

  * Các từ tương tự:
  sneakingly