Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị che dấu
  a lurking danger
  một nguy hiểm ẩn nấp
  a lurking sympathy
  một thiện cảm bị che dấu

  * Các từ tương tự:
  lurking suspicion, lurking-place