Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (nghĩa xấu)
  thập thò; lẩn lút
  tôi không muốn các nhà báo cứ thập thò quanh nhà tôi

  * Các từ tương tự:
  skulker, skulkingly