Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    trấn áp, dẹp
    quell the rebellion
    dẹp cuộc nổi dậy
    dẹp nỗi sợ hãi của ai