Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chinh phục
  sự đánh bại
  đất chiếm được
  đất mà đế quốc La Mã chiếm được ở châu Phi
  người bị chinh phục (về mặt tình yêu, về mặt ngưỡng mộ…)
  anh ta là một trong nhiều người mà nàng đã chinh phục