Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

triumpher /'traiəmfə/  

  • Danh từ
    kẻ chiến thắng