Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

victorious /vik'tɔ:riəs/  

 • Tính từ
  thắng cuộc, chiến thắng, thắng lợi
  the victorious team
  đội thắng cuộc
  a victorious army
  đạo quân chiến thắng
  chiến thắng khó khăn

  * Các từ tương tự:
  victoriously, victoriousness