Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

victoriously /vik'tɔ:riəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] thắng lợi