Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vui mừng chiến thắng
  a triumphant cheer
  tiếng reo mừng chiến thắng

  * Các từ tương tự:
  triumphantly