Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    xâm chiếm
    chinh phục, chế ngự