Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

triumphantly /trai'ʌmfntli/  

  • Phó từ
    [một cách] vui mừng chiến thắng