Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undefeated /'ʌndi'fi:tid/  

  • Tính từ
    không bị đánh bại; chưa ai thắng nổi