Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  ở ngoài trời
  outdoor games
  trò chơi ngoài trời
  outdoor sports
  những môn thể thao chơi ngoài trời
  thích những hoạt động ngoài trời
  he's not really an outdoor type
  nó không thực sự là một kiểu người thích hoạt động ngoài trời

  * Các từ tương tự:
  outdoors, outdoorsy