Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quân chủ bài (chơi bài)
  quân cơ là quân chủ bài
  he took my ace with a low trump
  nó dùng một quân chủ bài thấp diệt được con át của tôi
  (khẩu ngữ, cũ) người hào phóng; người trung thành
  come (turn) up trumps
  (khẩu ngữ)
  tỏ ra đặc biệt hào phóng
  không ai trong gia đình cho cái gì để bán gây quỹ cứu tế, ngoài chị tôi đã tỏ ra đặc biệt hào phóng
  thực hiện tốt hơn mong đợi; xảy ra tốt hơn mong đợi
  hôm nay đội đã gặp may
  declare trumps
  draw trumps
  xem draw
  Động từ
  diệt bằng con chủ bài
  nó dùng con sáu chủ bài diệt con át của tôi
  trump something up
  (thường dùng ở dạng bị động)
  bịa chuyện vu cáo để hại ai
  bị bắt do bị vu cáo
  Danh từ
  (cổ)
  tiếng kèn trompet

  * Các từ tương tự:
  trump-card, trumpery, trumpet, trumpet-call, trumpeter