Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trumpery /'trʌmpəri/  

  • Tính từ
    (cổ, xấu)
    [có tính chất] hàng mã, chỉ tốt mã
    vô giá trị (ý kiến…)