Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trump-card /'trʌmp kɑ:d/  

  • Danh từ
    quân chủ bài
    (nghĩa bóng) con chủ bài
    cuối cùng bà ta chơi con chủ bài mà doạ từ chức