Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

meridian /mə'ridiən/  

  • Danh từ
    (thiên, địa)
    kinh tuyến