Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  ở trên hết, cao nhất
  Phó từ
  ở trên hết, ở hàng đầu
  store this side uppermost
  để mặt này hướng lên (lời ghi trên công-ten-nơ)
  the children's future is always uppermost in my mind
  tương lai các cháu lúc nào cũng là quan trọng hàng đầu trong trí óc tôi