Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

topmost /'tɒpməʊst/  

  • Tính từ
    cao nhất, ở trên đỉnh
    on the topmost shelf
    ở trên ngăn kệ cao nhất