Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thiên văn học)
    điểm viễn địa
    (nghĩa bóng)
    tuyệt đỉnh