Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

striking distance /'straikiŋ,distəns/  

  • within striking distance
    trong gan tấc; rất gần
    hai bên đã rất gần đi tới một thỏa thuận