Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superbus /sju:pəbʌs/  

  • Danh từ
    xe buýt loại lớn