Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superbomb /sju:pəbɔm/  

  • Danh từ
    bom hyđro, bom khinh khí