Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brilliantine /'briliənti:n/  

  • Danh từ
    sáp chải tóc (đàn ông)