Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingeniously /in'dʒi:njəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] khéo léo;[một cách] tài tình