Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hiểm độc
    you conniving bastard!
    đồ hiểm độc nhà mày!