Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trò chơi bi đá trên băng (ở Scotland)

    * Các từ tương tự:
    curling-irons, curling-pins, curling-tongs