Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tortuousness /'tɔ:t∫ʊəsnis/  

  • Danh từ
    sự ngoằn ngoèo, sự uốn khúc
    (nghĩa bóng)
    sự quanh co