Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cong
  curved surface
  mặt cong

  * Các từ tương tự:
  curvedness