Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curvilinear /kə:vi'liniə/  

 • Tính từ
  cong; (thuộc) đường cong
  curvilinear angle
  góc đường cong
  cong, phí tuyến

  * Các từ tương tự:
  curvilinearity, curvilinearly