Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tortuously /'tɔ:t∫ʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngoằn ngoèo
    (nghĩa bóng) [một cách] quanh co