Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broadside /'brɔ:dsaid/  

 • Danh từ
  sự nổ đồng loạt các cỡ súng ở một bên mạn tàu
  sự công kích mãnh liệt
  phần mạn tàu nổi trên mặt nước
  broadside on (to something)
  cặp mạn vào
  the ship hit the harbour wall broadside on
  con tàu cặp mạn sát vào thành cảng

  * Các từ tương tự:
  broadside radiation