Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời giới thiệu sách (của nhà xuất bản, thường in ở tờ bạc bìa sách)