Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ban tập viên, người đọc bản thảo (ở nhà xuất bản)