Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

publisher /'pʌbli∫ə[r]/  

  • Danh từ
    người xuất bản, nhà xuất bản

    * Các từ tương tự:
    publisher's reader