Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intermix /,intə'miks/  

  • Động từ
    trộn lẫn

    * Các từ tương tự:
    intermixable, intermixture